Cam Kết Bảo Mật

Giới thiệu

Nam Tai International Co., Ltd điều hành một trang web tại www.namtai.vn (“Trang web”). Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người dùng Trang web (được gọi là “bạn” hoặc “người dùng”), cho dù bạn mới bắt đầu tìm kiếm bất động sản của mình hay đã truy cập Trang web của chúng tôi trước đó. Tuyên bố về Quyền riêng tư này cung cấp cho bạn thông tin cụ thể về cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn, cách chúng tôi xử lý thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web xác định một người dùng cá nhân (“Thông tin cá nhân”) và cách chúng tôi sử dụng những thông tin này.

Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng trang web, bạn có nghĩa là bạn chấp nhận tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với điều khoản về quyền riêng tư này, bạn không thể sử dụng trang web. Chúng tôi có quyền sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này theo thời gian bằng cách đăng thông báo trên trang chủ của Trang web. Chúng tôi cũng có thể xem xét cung cấp cho bạn các thông báo bổ sung về những thay đổi quan trọng nếu có. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc thông báo liên quan đến việc sửa đổi (nếu có) của Tuyên bố về Quyền riêng tư này vì việc bạn sử dụng Trang web cho chúng tôi biết rằng bạn hoàn toàn đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư này mà chúng tôi có thể sửa đổi theo thời gian.

Phạm vi

Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang web.

1. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân của bạn để nâng cao các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi chỉ thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn khi bạn tự nguyện gửi nó để có được các dịch vụ hoặc thông tin nhất định

Hầu hết dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập từ bạn khi:

Bạn đăng ký dịch vụ của chúng tôi;
Bạn yêu cầu hỗ trợ từ nhóm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
Bạn hoàn thành các cuộc khảo sát, đăng ký nhận bản tin hoặc yêu cầu thông tin khác từ chúng tôi;
Bạn tham gia vào các cuộc thi, xin việc hoặc tham gia các hoạt động mà chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về bạn.
Để cung cấp Dịch vụ tốt nhất cho bạn, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Thông tin liên quan đến tài khoản được thu thập khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, v.v.

Dữ liệu sử dụng dịch vụ được tự động thu thập khi bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm dữ liệu về các tương tác của bạn với các tính năng, nội dung và liên kết có trong Dịch vụ của chúng tôi, thời gian tương tác, loại và cấu hình trình duyệt, hệ điều hành được sử dụng, địa chỉ IP, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu cookie khác. Mặc dù không có dữ liệu nào trong số này cho phép chúng tôi trực tiếp xác định bạn là ai, nhưng một số dữ liệu này có thể được sử dụng để ước tính vị trí của bạn.

Dữ liệu bổ sung có thể được nhận về bạn từ các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu công khai. Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu này với thông tin chúng tôi đã có về bạn để duy trì tính chính xác của hồ sơ và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Yêu cầu việc làm

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm trên Trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp Thông tin cá nhân về bản thân. Chúng tôi sẽ chuyển Thông tin Cá nhân của bạn đến bộ phận thích hợp chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan.

Thu thập thông tin phi cá nhân

Ngay cả khi bạn không gửi cho chúng tôi bất kỳ Thông tin Cá nhân nào, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi (được gọi là “Thông tin Phi Cá nhân”). Thông tin Phi Cá nhân không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn và sẽ được giải thích chi tiết hơn bên dưới trong “Thông tin Phi Cá nhân”.

Bánh quy

Cookie là một tệp dữ liệu nhỏ, thường bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh, được gửi từ máy tính của trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Việc sử dụng cookie là phổ biến trên Internet. Một trang web có thể gửi cookie của chính nó tới trình duyệt của bạn nếu tùy chọn của trình duyệt của bạn cho phép nó, nhưng (để bảo vệ quyền riêng tư của bạn) trình duyệt của bạn cho phép một trang web chỉ truy cập vào cookie mà nó đã gửi cho bạn, không phải cookie được gửi cho bạn bởi các trang web khác. Bạn có thể định cấu hình trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả cookie hoặc từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi cho bạn. (Mỗi trình duyệt khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu “Trợ giúp” của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn.) Bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookie được gửi cho bạn. Nhưng nếu bạn từ chối cookie, một số phần của Trang web sẽ không hoạt động bình thường và có thể không cung cấp dịch vụ hoặc thông tin bạn đã yêu cầu.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn thông qua công nghệ. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập địa chỉ giao thức internet (IP) của bạn mỗi khi bạn yêu cầu một trang trong khi truy cập vào Trang web. Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để thu thập thông tin về tần suất người dùng duyệt qua các phần khác nhau của Trang web. Trang web cũng có thể sử dụng cookie. Trang web cũng có thể sử dụng các phương pháp kỹ thuật khác để theo dõi và phân tích các dạng lưu lượng truy cập trên Trang web, chẳng hạn như tần suất mà người dùng của chúng tôi truy cập các phần khác nhau của Trang web. Các phương pháp kỹ thuật này có thể liên quan đến việc truyền thông tin trực tiếp cho chúng tôi hoặc cho một bên khác được chúng tôi ủy quyền thu thập thông tin thay mặt chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ việc sử dụng các phương pháp kỹ thuật này dưới dạng có thể nhận dạng cá nhân.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin Cá nhân và Thông tin Phi cá nhân mà chúng tôi thu thập trên Trang web theo những cách sau (bao gồm nhưng không giới hạn): (A) cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu thông qua Trang web; (B) để trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại của bạn; (C) nhằm mục đích phân tích để giúp chúng tôi cải thiện Trang web và cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi nói chung.

3. Bảo mật

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận chung để thu thập, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm cả việc sử dụng mã hóa. Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân miễn là cần thiết để cung cấp Dịch vụ bạn đã yêu cầu và sau đó cho các mục đích kinh doanh và pháp lý. Chúng có thể bao gồm các khoảng thời gian lưu giữ:

Được ủy quyền bởi các nghĩa vụ pháp lý, hợp đồng hoặc các nghĩa vụ tương tự;
Để giải quyết, bảo toàn, thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp và hợp đồng của chúng tôi;
Cần thiết để duy trì hồ sơ kinh doanh và tài chính đầy đủ và chính xác.

4. Nhận xét và thắc mắc

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách nhấp vào Liên hệ với Chúng tôi

5. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Vui lòng xem lại tài liệu này theo thời gian để bạn biết chúng tôi thu thập thông tin gì và chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào.

6. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách Bảo mật của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách: